Business Plan  


 
  Club Smart รับให้คำปรึกษาการวางแผนธุรกิจ
              เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การขอสินเชื่อธุรกิจ
  • งานวิจัย
        - แบบสอบถาม (Questionnaire)

       
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ
        - ออกแบบ และจัดทำรายงาในมุมมองต่าง ๆ
  • วิเคราะห์ข้อมูล SPSS
  • Thesis
  • Feasibility Study
  • Master Project
 

สอบถามเพิ่มเติม ที่ 081-933-2248 หรือ clubsmart_cu@yahoo.com